Ανδρέας Δούμας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Πως θα "σπάσει" το Π. Φάληρο τα ελληνικά δεσμά στο Περιβάλλον και τη Διαχείριση Απορριµµάτων

Ο Άκης Μαρούτας θεωρείται από τους κορυφαίους μηχανικούς στην Ελλάδα με εξειδικευμένες στον τομέα "Περιβάλλον και Διαχείριση Απορριµµάτων", οπότε έχουν βαρύνουσα σημασία οι παρακάτω προτάσεις του:

Δυστυχώς η Ελλάδα παραµένει στις πιο χαµηλές θέσεις της Ευρώπης στα ποσοστά ανακύκλωσης και το αποτέλεσµα είναι απογοητευτικό.

Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στο φαινόµενο αυτό είναι:

Η έλλειψη σωστής ενηµέρωσης
Η έλλειψη κινήτρων
Η µη εµπιστοσύνη στο σύστηµα και στις υποδοµές

Στόχος του Π. Φαλήρου είναι να γίνει µία πράσινη και έξυπνη πόλη µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν καταφέρουµε ως δήµος και απαντήσουµε/καλύψουµε τις παραπάνω ανάγκες,  τότε τα τοπικά ποσοστά ανακύκλωσης θα εκτοξευθούν. 

Ο Δήµος Π. Φαλήρου, όπως και πολλοί δήµοι πανελλαδικά δυστυχώς, δεν ξεπερνούν το 6% στην ανακύκλωση.

Οι βασικοί µας στόχοι θα πρέπει να είναι οι εξής:

1. Εκπαίδευση των πολιτών

Αρχικά θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι κάτοικοι του Δήµου για το ποια υλικά είναι κατάλληλα προς ανακύκλωση και ποια όχι. Σηµαντικός φορέας αλλαγής είναι η νεολαία, εποµένως θα πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις σχετικά µε την ανακύκλωση σε σχολεία κτλ. Target  Group φυσικά θα είναι οι νέοι, αλλά θα πρέπει παράλληλα να περιλαµβάνονται και οι ενήλικες. Εποµένως εκδηλώσεις σε κεντρικά σηµεία του Φαλήρου είναι επίσης σηµαντικές. Ξεχωριστή ενότητα θα µπορούσε να είναι και ο καθαρισµός του παραλιακού µετώπου που αποτελεί πόλος έλξης τουριστών (εθελοντικές οµαδικές δράσεις)

2. Διαχείριση Απορριµµάτων

Στο σηµείο αυτό µπορούν να πραγµατοποιηθούν διάφορες λύσεις ανάλογα µε την κάθε συνοικία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

• Δηµιουργία πράσινων σηµείων σε διάφορες γειτονιές του Δήµου

• Υπογειοποίηση των κάδων σε κεντρικά εµπορικά σηµεία

• Τοποθέτηση κατάλληλων κάδων για διαφορετικά υλικά όπως λάδια, ρούχα, οργανικά,  βιοµηχανικό απόρριµµα κτλ

3. Εφαρµογή Τεχνολογικών µεθόδων

Ανάπτυξη συστηµάτων ταυτοποίησης κάθε νοικοκυριού για επιβράβευση των νοικοκυριών που συµβάλλουν έµπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται κάρτες νοικοκυριού (RFID) και εφαρµογή σε κινητά. Παράλληλα µπορεί να εφαρµοστεί µία θέσπιση ωραρίου απορριψης των σκουπιδιών για µείωση της οπτικής ρύπανσης (και ορθότερη διαχείριση των ογκώδη απορριµµάτων) και τοποθέτηση ζυγιστικών µηχανισµών στα απορριµµατοφόρα για ορθότερο έλεγχο κτλ. Ακόµα και η παρακολούθηση µε GPS του απορριµµατοφόρουή η τοποθέτηση αισθητήρων πληρότητας εντός κάδων θα µπορούσε να φέρει εξοικονόµηση χρηµάτων στο Δήµο, αφού θα µπορεί να γίνει βελτιστοποίηση των δροµολογίων.

 4. Ανάπτυξη δηµοτικού συστήµατος επιβράβευσης

Η επιβράβευση µπορεί να είναι είτε άµεσα στα δηµοτικά τέλη είτε έµµεσα µέσω εκπτώσεων σε διάφορες δηµοτικές δράσεις ή συνεργαζόµενα τοπικά καταστήµατα. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρά κίνητρα για αλλαγή συµπεριφοράς.

5. Αξιοποίηση Ανακυκλώσιµων Υλικών

Η εφαρµογή των παραπάνω προτάσεων θα έχει ως αποτέλεσµα και την αύξηση των ανακυκλώσιµων υλικών που συλλέγει ο Δήµος. Μία περαιτέρω αξιοποίηση τους θα µπορούσε κάλλιστα να αποφέρει ένα οικονοµικό όφελος στο Δήµο, αφού πλέον µε το νέο νοµοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των υλικών από κάθε Δήµο ξεχωριστά. Θα µπορούσε επίσης να αναπτυχθούν συνεργασίες µε όµορους δήµους για συλλογική αξιοποίηση των υλικών και µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη.

keyboard_arrow_up